Linka bezpečí | Kurz - Krizová intervence – základní kurz

Krizová intervence – základní kurz

4,9 z 5

Průměrné hodnocení od 64 absolventů.

Co se naučíte

 • Poskytnout základní psychickou první pomoc v zájmu stabilizace klienta
 • Dovednosti potřebné pro komunikaci s člověkem v krizi

Pro koho je kurz

 • Pracovníky sociálních služeb a pomáhajících profesích, kteří se setkávají s osobami v náročných situacích
 • Všechny, kdo se chějí dozvědět více o krizové intervenci
 • Všechny, kdo se chtějí zdokonalit v komunikaci a mají zájem o psychologii
 • Osobám ve věku min. 18 let

Termín

Rozsah: 48 vyučovacích hodin
Sejdeme se vždy Pá – Ne

 • 11.10.-13.10.
 • 25.10.-27.10.

Detaily

Akreditace: MPSV č. A2023/1417-SP/PC


Adresa: U Elektry 830/2b, Praha 9 (mapa)

Cena: 15 830 Kč (sleva na 14 830 Kč pro studenty, ZTP, starobní důchodce, …)

Cíl kurzu

Kurz je zaměřen na zvýšení kompetencí při práci s klientem v krizi a obecně náročných životních situacích. Je koncipován do dvou třídenních bloků. Důraz je kladen na praktický nácvik dovedností s ohledem na specifika práce s různými typy potíží (jako např.  akutní krize, posttraumatický stav, psychopatologie, ohrožení zdraví a života) i cílovými skupinami (děti, dospělí, senioři) tak, aby je byli účastníci schopni používat v praxi. Kurz je veden interaktivně – zážitkovou formou. Prostor je věnovaný též reflexi vlastních zdrojů podpory a nástrojům psychohygieny.

 • Zprostředkovat základní informace o krizi a krizové intervenci
 • Představit zásady krizové intervence
 • Naučit strukturu krizového rozhovoru
 • Seznámit s jednotlivými technikami krizové intervence

Kurz je uplatnitelný pro krizovou intervenci tváří v tvář i po telefonu.

Na kurz navazuje Výcvik v telefonické krizové intervenci prohlubující dovednosti krizového interventa na telefonu, po jehož absolvování je možné ucházet se o pracovní pozici konzultanta na Lince bezpečí nebo na jiném pracovišti s krizovým telefonem.

Účastníci dostanou výukové materiály, které mohou využít jako zdroj informací i po ukončení kurzu.

Přednášející

Mgr. Lucie Bukovská

Lucie je psycholožka a psychoterapeutka, která se krizovou intervencí zabývá od studií. A bere ji jako nedílnou součást svého profesního i osobního života. Řadu let působila jako hlavní psycholožka Linky bezpečí a v současné době je konzultantkou Rodičovské linky. Má svoji privátní praxi, kde se zaměřuje na práci s traumatem u dospívajících a dospělých. Od roku 2005 je také lektorkou kurzů a výcviků pořádaných Linkou bezpečí.

PhDr. Zuzana Kubíková

Zuzana je sociální pedagožka. Na Lince bezpečí pracuje od roku 2004. V současné době je intervizorka, vede tým konzultantů na směně. V E-mailové poradně Linky bezpečí odpovídá na maily klientům a působí jako editorka. Lektoruje pro Linku bezpečí a také soukromě - přednáší o rizicích sebepoškozování a vede semináře pro rodiče. Kromě telefonické krizové intervence a řady krátkodobých kurzů má vzdělání v rodinné terapii a výcvik v mediaci. Právě mediaci a rodinné terapii se věnuje v soukromé praxi.

Mgr. Lenka Ottová

Mgr. Lenka Ottová vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnuje více jak 15 let. Pracovala na pozici intervizora Linky bezpečí a linky EDA. Nyní pracuje na Rodičovské lince na pozici konzultanta a jako lektor kurzů Linky bezpečí. Absolvovala roční výcvik v telefonické krizové intervenci, roční výcvik Motivační rozhovory, výcvikový kurz internetového poradenství a chatové krizové intervence a mnohé kurzy - např. Trauma, Problematika sexuálního zneužívání, Fokusing apod. V současné době je pátým rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training a věnuje se soukromé praxi.

Mgr. Zuzana Karásková Ulbertová

Zuzka je vystudovaná psycholožka (FSS MU Brno), která pracuje na Lince bezpečí jako krizová interventka již od roku 2002. Zároveň pracuje jako konzultantka Rodičovské linky. Několik let strávila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně. Přes 10 let provozuje svou poradenskou praxi s dospělými i dětskými klienty. Vedle telefonické i přímé práce s klienty se věnuje i e-mailovému poradenství. Zuzka je matkou dvou dcer, které jsou pro ni každodenní inspirací i „školou života“.

Mgr. Jakub Zámečník

Jakub začal na Lince bezpečí pracovat v roce 2015 na pozici konzultanta a postupně se propracoval až na vedoucího směny. Na Lince bezpečí se specializuje na problematiku internetové bezpečnosti. V roce 2018 ukončil studium psychologie na FF UK v Praze. Několik let také pracuje v krizovém centru, v současné době na pozici psychologa. Mj. je i studentem terapeutického výcviku INSTEP.

Mgr. Zuzana Tupá, DiS.

Zuzana vystudovala sociální pedagogiku a psychosociální studia. Pracovala s duševně nemocnými, na lince důvěry pro dospělé a od roku 2009 soustavně pracuje na Lince bezpečí. Od roku 2017 je koordinátorkou projektu Linka bezpečí ve vaší třídě. Lektoruje také externí kurzy pro profesionály. Jejím terapeutickým zázemím je integrativní Gestalt. V posledních pár letech je na mateřské dovolené.

Karolína Balcarová

Karolína pracovala mnoho let v oblasti závislostí a prevence. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik (SUR). Seberozvoji se věnuje i nadále. V posledních deseti letech pracuje na Lince bezpečí, původně jako konzultant-krizový intervent a nyní jako vedoucí telefonické služby LB. Pracuje v e-mailové poradně a na chatu Rodičovské linky. Působila několik let jako ředitel ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). Po celou dobu své práce v sociálních službách se aktivně věnuje lektorování.

Mgr. Kateřina Lišková, DiS.

Mgr. Kateřina Lišková, vedoucí odborných služeb Linky bezpečí. Vystudovala sociální práci a sociální politiku. Má přes dvacet let praxe s krizovou intervencí po telefonu, chatu a e-mailu. A to jak s prací s klienty, tak s vedením odborných týmů a lektorováním ve výcvicích telefonické krizové intervence a internetového poradenství přes e-mail.

Mgr. Iryna Pronyšynová

Iri vystudovala Psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2017 začala pracovat jako krizová interventka na Lince bezpečí, kde v současnosti působí na pozici vedoucí směny. Kromě krizové intervence na telefonu a chatu se věnuje i lektorské činnosti. Je lektorkou projektu Linka bezpečí ve vaší třídě, kde se podílí na preventivních programech pro děti a studenty. Krizovou intervenci lektoruje jak interně pro konzultanty Linky bezpečí, tak externě pro veřejnost. V minulosti působila jako školní psycholožka na základní škole. Tématu duševního zdraví ve školství se věnuje v organizaci Nevypusť duši, kde školí pedagogické pracovníky, jak o sebe pečovat. V současné době je frekventantkou komplexního výcviku v Gestalt psychoterapii. Iri miluje dobrou kávu a procházky přírodou.

Ing. et Bc. Andrea Kumstová

Andrea se krizové intervenci věnuje od roku 2009. Své mnohaleté zkušenosti uplatňuje na Lince bezpečí, kde působí jako vedoucí směny na telefonické službě, konzultant v chatové a e-mailové poradně a lektor interních a externích vzdělávacích kurzů.

Mgr. Aneta Haramijová

Aneta při studiu psychologie začala pracovat jako konzultant a posléze intervizor Linky bezpečí, posledních 12 let je hrdým lektorem jejích externích kurzů. Své zkušenosti čerpá především ze svého působení při Policejním prezidiu ČR na pozici psycholožky a vedoucí skupiny krizové intervence (vedla zde Linku pomoci v krizi a pracovala s oběťmi trestné činnosti a mimořádných událostí), dále z její poradensko psychologické činnosti aplikované ve vlastní praxi i firemním prostředí. Za svou profesní specializaci považuje práci s krizí a traumatem v různých kontextech, v tomto směru se všemožně vzdělává a staví na svém sebezkušenostním výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii.

Mgr. Anna Jelínková

Anna vystudovala Psychologii na FF UK v Praze a také Psychologii se zaměřením na vzdělávání na ZČU v Plzni. Pracuje jako krizová interventka na Lince bezpečí, kde je na pozici vedoucí týmu - intervizor. Pokud není na Lince, tráví svůj pracovní čas v soukromé terapeutické praxi v Dejvicích. Má hotový psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii, momentálně je účastnicí výcviku v biosyntéze. Svůj čas také ráda věnuje předáváním zkušeností a učení nových krizových interventů. Lektorování se věnuje mnoho let. Lektorovala dětské skupiny na základních i středních školách, nyní se věnuje lektorování dospělých. Ve volném čase se ráda prochází v přírodě, kde čerpá energii.

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.

Klinická psycholožka, vystudovala psychologii na FF UK v Bratislavě, posléze klinickou psychologii v doktorském studiu FF UK v Praze. V r. 2008 ukončila výcvik v Logoterapii a existenciální analýze, v r. 2021 výcvik v Mindfulness Based Cognitive Therapy. Působí v ambulantní klinicko-psychologické a psychoterapeutické praxi. Do r. 2022 interně přednášela na Katedře psychologie FF UK, pracovala na psychoterapeutickém oddělení a krizové lince. Dlouhodobě lektoruje, mimo jiné v kurzu krizové intervence a psychoterapeutickém výcviku v Logoterapii a existenciální analýze.

MUDr. Tereza Michálková Grézlová

Tereza vystudovala medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nyní pracuje jako všeobecná praktická lékařka pro dospělé. Během studií pracovala na Lince bezpečí jako telefonická konzultantka a asistentka náslechů pro nově přicházející kolegy, působila také několik let v E-mailové poradně Linky bezpečí. Absolvovala mimo jiné např. kurz krizové intervence tváří v tváří, výcvik v motivačních rozhovorech, věnovala se výzkumu v oblasti dětské psychiatrie. Nyní zahajuje výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch.

Mgr. Lucie Zelenková, DiS.

Lucka je s Linkou bezpečí svázána již od roku 2002. Začala jako konzultant na lince a přes vedoucí směny a e-mailovou poradnu se vypracovala na zástupce vedoucí odborných služeb. Mimo Linku pracovala i v organizaci pomáhající dospělým lidem s mentálním postižením k samostatnosti a v diagnostickém ústavu pro děti – cizince. Od roku 2015 je sociální pracovnicí Linky bezpečí. Hlídá kvalitu hovorů na lince nebo ve spolupráci s kolegy vytváří metodiky. Za Linku se zapojuje do mezioborové spolupráce a v zájmu klienta přímo komunikuje s organizacemi, které mu mohou v jeho náročné situaci přímo pomoci. Pro Linku bezpečí také lektoruje v našem Výcviku telefonické krizové intervence a dalších kurzech.

Mgr. Zuzana Hrzalová, Dis.

Zuzana vystudovala obor sociální práce. Převážnou část profesního života se věnovala práci s dětmi a mladými lidmi s rizikovým chováním a klienty, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Působila jako vedoucí služeb v nízkoprahových službách pro děti a mládež nebo ve školství, jako vedoucí domova mládeže. Na mateřské dovolené nastoupila v roce 2020 jako vedoucí směny na Linku bezpečí, kde působí doposud. Dále je ředitelkou Národní linky pro odvykání, kde se mimo jiné věnuje vytváření a lektorování seminářů odborné veřejnosti.

Super přístup lektorů – moc se mi líbí, jakým způsobem s námi komunikujete – dobře reflektujete to, co říkáme, podpora, jde vidět, že pozorně posloucháte a umíte na nás reagovat.

Chtěla bych to jednou umět jako lektorky a zároveň cítím, že je za tím nejen profesní, ale i osobní růst.

Získané znalosti budu určitě uplatňovat i v běžném životě, při každodenní komunikaci a časem bych ráda prohloubila své znalosti v KI.

Kurz překonal má očekávání. Byla jsem na více kurzech, ale žádný nebyl tak intenzivní a plný praxe.

Kurz mi dal základní rámec toho, co je krizová intervence a nástroje pro práci s lidmi.

Kurz byl nad moje očekávání i ve formě online. Klobouk dolů.

Potřebujete bližší informace?

Výborně, teď to nechte na nás. Dva až tři týdny před konáním kurzu vám zašleme e-mail s detaily ohledně vybraného kurzu včetně platebních údajů.

V případě zrušení kurzu z naší strany nabízíme přihlášeným účastníkům více možností řešení:

 • Převedení kurzovného na stejný kurz, jen v jiném termínu
 • Převedení kurzovného na jiný kurz podle vlastního výběru
 • Vrácení peněz v plné výši

Co nejdříve nám prosím dejte vědět na telefonu: 602 387 534 nebo e-mailem vzdelavani@linkabezpeci.cz.
Informace o platebních a storno podmínkách.

Výborně, to nás těší. Pro práci u nás je potřeba splnit následující podmínky:

 • Minimální věk 21 let
 • VOŠ, VŠ vzdělání nebo vzdělání podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.
 • Absolvovaný výcvik v telefonické krizové intervenci (TKI) akreditovaný MPSV ČR
 • Úspěšně projít výběrovým řízením, které zahrnuje i psychologický pohovor
 • Absolvovat kurz Specifika Linky bezpečí
 • Absolvovat náslechy na Lince bezpečí a kontrolní vstupní náslech

Více informací k pozici konzultanta Linky bezpečí.

Nenašli jste odpověď

Jakékoliv dotazy na vzdělávání prosím posílejte na:
vzdelavani@linkabezpeci.cz nebo volejte 602 387 534.