Linka bezpečí | Kurzy

Kurzy

 • Všichni lektoři působili nebo působí na Lince bezpečí
 • Výuka je vedena interaktivní formou
 • Modelování reálných situací nebo přímé náslechy na Lince bezpečí
 • Kurzy jsou akreditované MPSV
 • Kurzy rádi upravíme na míru

4,9 z 5

Průměrné hodnocení od 1 460 absolventů.

Filtrovat podle:

Trvání:

Vhodné pro:

Přednášející:

Řadit podle:

Přednášející

Karolína Balcarová

Karolína pracovala mnoho let v oblasti závislostí a prevence. Absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik (SUR). Seberozvoji se věnuje i nadále. V posledních deseti letech pracuje na Lince bezpečí, původně jako konzultant-krizový intervent a nyní jako vedoucí telefonické služby LB. Pracuje v e-mailové poradně a na chatu Rodičovské linky. Působila několik let jako ředitel ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). Po celou dobu své práce v sociálních službách se aktivně věnuje lektorování.

PhDr. Ludmila Boková

Ludmila pracuje v pomáhajících profesích od roku 1993, nejdříve v ambulantním oddělení střediska výchovné péče, od roku 2006 v azylovém domě pro matky s dětmi. Také již téměř dvacet let pracuje jako videotrenérka s rodiči zejména velmi malých dětí na podpoře dobré komunikace a vztahu mezi rodiči a dětmi. Na Rodičovské lince Ludmila působí jako konzultantka od roku 2008. Vystudovala sociologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, kde získala doktorský titul.

Mgr. Lucie Bukovská

Lucie je psycholožka a psychoterapeutka, která se krizovou intervencí zabývá od studií. A bere ji jako nedílnou součást svého profesního i osobního života. Řadu let působila jako hlavní psycholožka Linky bezpečí a v současné době je konzultantkou Rodičovské linky. Má svoji privátní praxi, kde se zaměřuje na práci s traumatem u dospívajících a dospělých. Od roku 2005 je také lektorkou kurzů a výcviků pořádaných Linkou bezpečí.

MUDr. Tereza Michálková Grézlová

Tereza vystudovala medicínu na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a nyní pracuje jako všeobecná praktická lékařka pro dospělé. Během studií pracovala na Lince bezpečí jako telefonická konzultantka a asistentka náslechů pro nově přicházející kolegy, působila také několik let v E-mailové poradně Linky bezpečí. Absolvovala mimo jiné např. kurz krizové intervence tváří v tváří, výcvik v motivačních rozhovorech, věnovala se výzkumu v oblasti dětské psychiatrie. Nyní zahajuje výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch.

Mgr. Aneta Haramijová

Aneta při studiu psychologie začala pracovat jako konzultant a posléze intervizor Linky bezpečí, posledních 12 let je hrdým lektorem jejích externích kurzů. Své zkušenosti čerpá především ze svého působení při Policejním prezidiu ČR na pozici psycholožky a vedoucí skupiny krizové intervence (vedla zde Linku pomoci v krizi a pracovala s oběťmi trestné činnosti a mimořádných událostí), dále z její poradensko psychologické činnosti aplikované ve vlastní praxi i firemním prostředí. Za svou profesní specializaci považuje práci s krizí a traumatem v různých kontextech, v tomto směru se všemožně vzdělává a staví na svém sebezkušenostním výcviku ve skupinové psychoanalytické psychoterapii.

Mgr. Zuzana Hrzalová, Dis.

Zuzana vystudovala obor sociální práce. Převážnou část profesního života se věnovala práci s dětmi a mladými lidmi s rizikovým chováním a klienty, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.
Působila jako vedoucí služeb v nízkoprahových službách pro děti a mládež nebo ve školství, jako vedoucí domova mládeže. Na mateřské dovolené nastoupila v roce 2020 jako vedoucí směny na Linku bezpečí, kde působí doposud. Dále je ředitelkou Národní linky pro odvykání, kde se mimo jiné věnuje vytváření a lektorování seminářů odborné veřejnosti.

Mgr. Anna Jelínková

Anna vystudovala Psychologii na FF UK v Praze a také Psychologii se zaměřením na vzdělávání na ZČU v Plzni. Pracuje jako krizová interventka na Lince bezpečí, kde je na pozici vedoucí týmu - intervizor. Pokud není na Lince, tráví svůj pracovní čas v soukromé terapeutické praxi v Dejvicích. Má hotový psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii, momentálně je účastnicí výcviku v biosyntéze. Svůj čas také ráda věnuje předáváním zkušeností a učení nových krizových interventů. Lektorování se věnuje mnoho let. Lektorovala dětské skupiny na základních i středních školách, nyní se věnuje lektorování dospělých. Ve volném čase se ráda prochází v přírodě, kde čerpá energii.

Mgr. Jan Kaňák, Ph.D.

Honza Kaňák se věnuje krizové intervenci od roku 2004, kdy nastoupil na Linku bezpečí. V současné době působí v Poradně Vigvam (v rámci krátkodobé podpory s lidmi, kteří truchlí) a na HTF UK jako výzkumný pracovník. Výzkumně se zabývá oblastí truchlení a oblastí spirituality (jejím postavením v profesionálně pojaté sociální práci, faktory ovlivňující různou podobu spirituality aj.).

Mgr. Michal Kniha

Michal se už 20 let pohybuje v oblasti pomáhajících profesí, působil jako sociální pracovník v sociálních službách, krizový intervent na linkách důvěry a jako terapeut a mediátor v soukromé praxi. Jako lektor se specializuje na lektorování kurzů v oblasti práce s lidmi v krizové situaci a případně i kurzů věnujících se práci s klientem v akutní krizi s jeho rozličnými projevy.

Mgr. Irena Kopřivová

Po dobu deseti let působila v personalistice, nejdéle v oblasti vzdělávání zaměstnanců. Narození potomků odstartovalo profesní změnu a druhé desetiletí se věnuje psychologickému poradenství a diagnostice, krizové intervenci a psychoterapii.

PhDr. Zuzana Kubíková

Zuzana je sociální pedagožka. Na Lince bezpečí pracuje od roku 2004. V současné době je intervizorka, vede tým konzultantů na směně. V E-mailové poradně Linky bezpečí odpovídá na maily klientům a působí jako editorka. Lektoruje pro Linku bezpečí a také soukromě - přednáší o rizicích sebepoškozování a vede semináře pro rodiče. Kromě telefonické krizové intervence a řady krátkodobých kurzů má vzdělání v rodinné terapii a výcvik v mediaci. Právě mediaci a rodinné terapii se věnuje v soukromé praxi.

Ing. et Bc. Andrea Kumstová

Andrea se krizové intervenci věnuje od roku 2009. Své mnohaleté zkušenosti uplatňuje na Lince bezpečí, kde působí jako vedoucí směny na telefonické službě, konzultant v chatové a e-mailové poradně a lektor interních a externích vzdělávacích kurzů.

Mgr. Ing. Andrea Květoňová

Terapeutka Mgr. Ing. Andrea Květoňová se specializuje na psychoterapeutickou práci s dospělými, psychologické poradenství a krizovou intervenci pro děti i dospělé. Té se věnuje od roku 2014 jak telefonicky či přes chat při Lince bezpečí, tak v setkávání se s klienty tváří v tvář při společnosti Aperio – společnosti pro zdravé rodičovství. Od roku 2015 je také lektorkou kurzů zaměřených na psychologickou tématiku pořádaných Linkou bezpečí, nakladatelstvím Portál a jinými organizacemi.

Mgr. Kateřina Lišková, DiS.

Mgr. Kateřina Lišková, vedoucí odborných služeb Linky bezpečí. Vystudovala sociální práci a sociální politiku. Má přes dvacet let praxe s krizovou intervencí po telefonu, chatu a e-mailu. A to jak s prací s klienty, tak s vedením odborných týmů a lektorováním ve výcvicích telefonické krizové intervence a internetového poradenství přes e-mail.

PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.

Klinická psycholožka, vystudovala psychologii na FF UK v Bratislavě, posléze klinickou psychologii v doktorském studiu FF UK v Praze. V r. 2008 ukončila výcvik v Logoterapii a existenciální analýze, v r. 2021 výcvik v Mindfulness Based Cognitive Therapy. Působí v ambulantní klinicko-psychologické a psychoterapeutické praxi. Do r. 2022 interně přednášela na Katedře psychologie FF UK, pracovala na psychoterapeutickém oddělení a krizové lince. Dlouhodobě lektoruje, mimo jiné v kurzu krizové intervence a psychoterapeutickém výcviku v Logoterapii a existenciální analýze.

Táňa Mančíková

Táňa v průběhu studia matematiky a statistiky začala pracovat na Lince bezpečí, největší krizové lince pro děti v ČR a tato práce ji naplňuje už mnoho let. Na Lince má pozici vedoucího směny, zároveň je chatař a lektor workshopů, kurzů a výcviků, které Linka bezpečí pořádá interně a pro organizace pomáhajících profesionálů. Ráda šíří dovednosti krizové intervence i mezi širokou veřejnost, pořádá webináře a online kurzy. Ať už je téma jakékoliv, vždy se s účastníky zaměřuje i na práci se sebou a důležitou psychohygienu, je podle ní důležité pomáhat druhým z přebytku, ne z nedostatku. V roce 2022 si otevřela soukromou psychoterapeutickou praxi, ve které pracuje s dospělými klienty metodou Biosyntézy. Táňa je sova, milovnice sauny a kavárenský povaleč.

Bc. Tereza Morysková, DiS.

Tereza vystudovala obor sociální práce na Univerzitě Karlově v Praze. Po dokončení studia pracovala jako sociální pracovnice v azylovém domě pro lidi bez přístřeší Armády spásy a poté se věnovala projektu Nový začátek v Organizaci pro pomoc uprchlíkům. Má dvě dcerky, se kterými byla několik let na rodičovské dovolené a pracuje na Lince bezpečí jako intervizorka. Do budoucna by se ráda věnovala práci krizové intervence a práci s ohroženými dětmi.

Mgr. Lenka Ottová

Mgr. Lenka Ottová vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnuje více jak 15 let. Pracovala na pozici intervizora Linky bezpečí a linky EDA. Nyní pracuje na Rodičovské lince na pozici konzultanta a jako lektor kurzů Linky bezpečí. Absolvovala roční výcvik v telefonické krizové intervenci, roční výcvik Motivační rozhovory, výcvikový kurz internetového poradenství a chatové krizové intervence a mnohé kurzy - např. Trauma, Problematika sexuálního zneužívání, Fokusing apod. V současné době je pátým rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training a věnuje se soukromé praxi.

Mgr. Hana Petráková

Hanka je ve spojení s Linkou bezpečí už od roku 2000. Postupně prošla všemi kategoriemi v rámci práce konzultanta až na pozici vedoucí směny. Po studiu se od Linky tak trochu vzdálila, aby se za dva roky vrátila na pozici vedoucí Linky bezpečí, na které setrvala do svého nástupu na mateřskou dovolenou. Spolupráci ale nikdy nepřerušila úplně. Od roku 2004 se věnuje práci pro E-mailovou poradnu Linky bezpečí, od roku 2019 je její vedoucí. Vystudovala vyšší odbornou školu sociálně-právní a poté obor sociální práce na FFUK. Pracovala na pozici sociální pracovnice v Zařízení pro děti – cizince, poté ve středisku výchovné péče.

Mgr. Iryna Pronyšynová

Iri vystudovala Psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2017 začala pracovat jako krizová interventka na Lince bezpečí, kde v současnosti působí na pozici vedoucí směny. Kromě krizové intervence na telefonu a chatu se věnuje i lektorské činnosti. Je lektorkou projektu Linka bezpečí ve vaší třídě, kde se podílí na preventivních programech pro děti a studenty. Krizovou intervenci lektoruje jak interně pro konzultanty Linky bezpečí, tak externě pro veřejnost. V minulosti působila jako školní psycholožka na základní škole. Tématu duševního zdraví ve školství se věnuje v organizaci Nevypusť duši, kde školí pedagogické pracovníky, jak o sebe pečovat. V současné době je frekventantkou komplexního výcviku v Gestalt psychoterapii. Iri miluje dobrou kávu a procházky přírodou.

Mgr. Kateřina Schmidová

Katka je přes deset let vedoucí a konzultant Rodičovské linky. Vystudovala Filosofickou fakultu UK, obor sociální práce a sociální politika. Absolvovala komplexní psychoterapeutické vzdělání ve skupinové psychoanalytické psychoterapii na 1. LF UK, supervizní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesí atp. Zajímá se o metody práce s terapeutickým pískovištěm (sand play). Má více než 25letou terapeutickou a poradenskou praxi s rodinami dětí s výchovnými a vztahovými obtížemi, např. v ambulantních zařízeních středisek výchovné péče, Prev-centru nebo krizovém centru pro týrané, zanedbávané a zneužívané děti. Katka přednáší na Evangelické akademii a externě na Evangelické teologické fakultě UK.

Mgr. Zuzana Tupá, DiS.

Zuzana vystudovala sociální pedagogiku a psychosociální studia. Pracovala s duševně nemocnými, na lince důvěry pro dospělé a od roku 2009 soustavně pracuje na Lince bezpečí. Od roku 2017 je koordinátorkou projektu Linka bezpečí ve vaší třídě. Lektoruje také externí kurzy pro profesionály. Jejím terapeutickým zázemím je integrativní Gestalt. V posledních pár letech je na mateřské dovolené.

Mgr. Zuzana Karásková Ulbertová

Zuzka je vystudovaná psycholožka (FSS MU Brno), která pracuje na Lince bezpečí jako krizová interventka již od roku 2002. Zároveň pracuje jako konzultantka Rodičovské linky. Několik let strávila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně. Přes 10 let provozuje svou poradenskou praxi s dospělými i dětskými klienty. Vedle telefonické i přímé práce s klienty se věnuje i e-mailovému poradenství. Zuzka je matkou dvou dcer, které jsou pro ni každodenní inspirací i „školou života“.

Mgr. Hana Nečina Vaníčková

Hanka se pohybuje na Lince bezpečí už od roku 2001, kde vystřídala několik pozic od konzultanta na telefonu a chatu až po vedoucího směny. Po mateřské nastoupila zpět jako konzultantka na Rodičovské lince. Poslední roky působila jako vedoucí chatu Linky bezpečí, pracuje v emailových poradnách - pro děti i pro rodiče a současně jako konzultantka chatu Rodičovské linky. Vystudovala jednooborovou psychologii na UK v Praze a pracuje jako biosyntetická psychoterapeutka. Věnuje se také lektorování. Jejím srdcovým spoluautorským projektem je Vztek matek.

Mgr. Jakub Zámečník

Jakub začal na Lince bezpečí pracovat v roce 2015 na pozici konzultanta a postupně se propracoval až na vedoucího směny. Na Lince bezpečí se specializuje na problematiku internetové bezpečnosti. V roce 2018 ukončil studium psychologie na FF UK v Praze. Několik let také pracuje v krizovém centru, v současné době na pozici psychologa. Mj. je i studentem terapeutického výcviku INSTEP.

Mgr. Lucie Zelenková, DiS.

Lucka je s Linkou bezpečí svázána již od roku 2002. Začala jako konzultant na lince a přes vedoucí směny a e-mailovou poradnu se vypracovala na zástupce vedoucí odborných služeb. Mimo Linku pracovala i v organizaci pomáhající dospělým lidem s mentálním postižením k samostatnosti a v diagnostickém ústavu pro děti – cizince. Od roku 2015 je sociální pracovnicí Linky bezpečí. Hlídá kvalitu hovorů na lince nebo ve spolupráci s kolegy vytváří metodiky. Za Linku se zapojuje do mezioborové spolupráce a v zájmu klienta přímo komunikuje s organizacemi, které mu mohou v jeho náročné situaci přímo pomoci. Pro Linku bezpečí také lektoruje v našem Výcviku telefonické krizové intervence a dalších kurzech.

Chtěla bych to jednou umět jako lektorky a zároveň cítím, že je za tím nejen profesní, ale i osobní růst.

Absolventka základního kurzu Krizové intervence

Výcvik rozhodně předčil má očekávání. Dal mi mnoho do mého profesního i osobního života.

Absolvent Výcviku v telefonické krizové intervenci

Myslím, že kurz je veden moc dobře – zážitková forma dává mnohem více.

Absolvent kurzu Práce s klientem v akutní krizi

Potřebujete bližší informace o kurzech?

Výborně, teď to nechte na nás. Dva až tři týdny před konáním kurzu vám zašleme e-mail s detaily ohledně vybraného kurzu včetně platebních údajů.

V případě zrušení kurzu z naší strany nabízíme přihlášeným účastníkům více možností řešení:

 • Převedení kurzovného na stejný kurz, jen v jiném termínu
 • Převedení kurzovného na jiný kurz podle vlastního výběru
 • Vrácení peněz v plné výši

Co nejdříve nám prosím dejte vědět na telefonu: 602 387 534 nebo e-mailem vzdelavani@linkabezpeci.cz.
Informace o platebních a storno podmínkách.

Výborně, to nás těší. Pro práci u nás je potřeba splnit následující podmínky:

 • Minimální věk 21 let
 • VOŠ, VŠ vzdělání nebo vzdělání podle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.
 • Absolvovaný výcvik v telefonické krizové intervenci (TKI) akreditovaný MPSV ČR
 • Úspěšně projít výběrovým řízením, které zahrnuje i psychologický pohovor
 • Absolvovat kurz Specifika Linky bezpečí
 • Absolvovat náslechy na Lince bezpečí a kontrolní vstupní náslech

Více informací k pozici konzultanta Linky bezpečí.

Nenašli jste odpověď

Jakékoliv dotazy na vzdělávání prosím posílejte na:
vzdelavani@linkabezpeci.cz nebo volejte 602 387 534.